Stock

CODE MODEL STOCK
DPS-TH10004 BẠC ĐẠN CAM CF6UUR 1
DPS-TH10044 BẠC ĐẠN CAM CF8UU-A 20
DPS-TH10048 BẠC ĐẠN CAM CF12-1UU-A 2
DPS-TH10052 BẠC ĐẠN CAM CF20-1UU-A 2
DPS-TH10023 SÚNG BƠM MỠ GREASE GUN MG70 2
DPS-TH10025 VÚ MỠ GREASE NIPPLE A-PT1/8 10
DPS-TH10024 MỠ BÔI TRƠN GREASE OIL AFC GRS (70G) 1
DPS-TH10056 Ổ ĐŨA BI LM8UU 30
DPS-TH10059 Ổ ĐŨA BI LM13UU 8
DPS-TH10060 Ổ ĐŨA BI LM16UU 6
DPS-TH10061 Ổ ĐŨA BI LM20UU 4
DPS-TH10096 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR15C1SS CT BLOCK 1
DPS-TH10101 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR25R1SS CT BLOCK 1
DPS-TH10002 Ổ ĐŨA BI LR3275Z 1
DPS-TH10075 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS20 1
DPS-TH10086 VÒNG BI MẮT TRÂU POS20 2
DPS-TH10087 VÒNG BI MẮT TRÂU POS22 2
DPS-TH10011 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST10ZZUUR 2
DPS-TH10132 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST20R 1
DPS-TH10029 BẠC ĐẠN TRƯỢT FBW3590XR-300L 1
DPS-TH10142 BẠC ĐẠN SB30 1
DPS-TH10175 BẠC ĐẠN TRƯỢT SHW14CA1QZUUC1M+110LM 10
DPS-TH10176 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR15XW1UU+245LY 1
DPS-TH10193 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR20XW1UU (GK) 2
DPS-TH10194 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR20XV1UU (GK) 2
DPS-TH10195 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR25XW1UU (GK) 2
DPS-TH10196 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR25XV1UU (GK) 2
DPS-TH10197 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR35XW1UU (GK) 2
DPS-TH10198 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR25XW1UU(GK) 2
DPS-TH10199 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR15XV1SS (GK) 2
DPS-TH10409 BẠC ĐẠN TRƯỢT SSR30XW1UU BLOCK (GK) 10
DPS-TH10411 BẠC ĐẠN TRƯỢT SHS20C1SS (GK) 10
DPS-TH10003 BẠC ĐẠN CAM CF5UUR 1
DPS-TH10008 BẠC ĐẠN CF10-A 11
DPS-TH10010 BẠC ĐẠN CF12-1M-A 2
DPS-TH10040 BẠC ĐẠN CAM CF3UU-A 14
DPS-TH10041 BẠC ĐẠN CAM CF4UU-A 14
DPS-TH10042 BẠC ĐẠN CAM CF5UU-A 16
DPS-TH10043 BẠC ĐẠN CAM CF6UU-A 4
DPS-TH10045 BẠC ĐẠN CAM CF10UU-A 20
DPS-TH10046 BẠC ĐẠN CAM CF10-1UU-A 20
DPS-TH10047 BẠC ĐẠN CAM CF12UU-A 15
DPS-TH10048 BẠC ĐẠN CAM CF12-1UU-A 12
DPS-TH10049 BẠC ĐẠN CAM CF16UU-A 1
DPS-TH10050 BẠC ĐẠN CAM CF18UU-A 20
DPS-TH10052 BẠC ĐẠN CAM CF20-1UU-A 8
DPS-TH10184 BẠC ĐẠN CAM CFH8UUR-A 10
DPS-TH10384 BẠC ĐẠN CAM CF16UU-AB 8
DPS-TH10403 BẠC ĐẠN CAM CF12-1M-AB 10
DPS-TH10405 BẠC ĐẠN CAM CF20UU-AB 10
DPS-TH10406 BẠC ĐẠN CAM CF24UU-AB 10
DPS-TH10093 SÚNG BƠM MỠ MG70 4
DPS-TH10024 MỠ BÔI TRƠN GREASE OIL AFC GRS (70G) 21
DPS-TH10037 MỠ BÔI TRƠN AFB-LF GRS+400G 20
DPS-TH10092 MỠ BÔI TRƠN AFB-LF 70G 40
DPS-TH10095 MỠ BÔI TRƠN AFE-CA GRS (70G) 10
DPS-TH10200 MỠ BÔI TRƠN AFJ GRS + 400G 3
DPS-TH10350 MỠ BÔI TRƠN AFC GRS+400G 12
DPS-TH10009 Ổ ĐŨA BI LMK25L 4
DPS-TH10012 Ổ ĐŨA BI LM25UU 50
DPS-TH10013 Ổ ĐŨA BI LM30UU 50
DPS-TH10014 Ổ ĐŨA BI LM40UU 28
DPS-TH10015 Ổ ĐŨA BI LM25UU-OP 2
DPS-TH10016 Ổ ĐŨA BI LM30UU-OP 2
DPS-TH10020 Ổ ĐŨA BI LME25 2
DPS-TH10021 Ổ ĐŨA BI LME30 2
DPS-TH10022 Ổ ĐŨA BI LME40 2
DPS-TH10033 Ổ ĐŨA BI LM10UU 38
DPS-TH10053 Ổ ĐŨA BI LM4UU 30
DPS-TH10054 Ổ ĐŨA BI LM5UU 30
DPS-TH10055 Ổ ĐŨA BI LM6UU 30
DPS-TH10057 Ổ ĐŨA BI LM8SUU 22
DPS-TH10058 Ổ ĐŨA BI LM12UU 48
DPS-TH10059 Ổ ĐŨA BI LM13UU 2
DPS-TH10060 Ổ ĐŨA BI LM16UU 20
DPS-TH10061 Ổ ĐŨA BI LM20UU 40
DPS-TH10216 Ổ ĐŨA BI LMF20LUU 10
DPS-TH10217 Ổ ĐŨA BI LMK12 10
DPS-TH10006 Ổ BI SC20 1
DPS-TH10017 Ổ ĐŨA BI SC20UU 2
DPS-TH10018 Ổ ĐŨA BI SC30UU 2
DPS-TH10019 Ổ ĐŨA BI SC40UU 2
DPS-TH10404 Ổ ĐŨA BI SC25UU 10
DPS-TH10164 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR25-2700LCT7 RAIL 1
DPS-TH10002 Ổ ĐŨA BI LR3275Z 32
DPS-TH10170 BẠC ĐẠN TRƯỢT LRA2565Z 1
DPS-TH10171 BẠC ĐẠN TRƯỢT LRA2055Z 6
DPS-TH10189 BẠC ĐẠN TRƯỢT LR2565Z 1
DPS-TH10036 BẠC ĐẠN VÍT ME BI BNT2010-2.6ZZ NUT 10
DPS-TH10068 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS5 12
DPS-TH10069 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS8 7
DPS-TH10070 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS10 13
DPS-TH10071 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS12 7
DPS-TH10072 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS14 12
DPS-TH10073 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS16 14
DPS-TH10074 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS18 10
DPS-TH10075 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS20 9
DPS-TH10076 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS22 10
DPS-TH10077 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS25 10
DPS-TH10078 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS30 10
DPS-TH10079 VÒNG BI MẮT TRÂU POS5 14
DPS-TH10080 VÒNG BI MẮT TRÂU POS6 14
DPS-TH10081 VÒNG BI MẮT TRÂU POS10 10
DPS-TH10082 VÒNG BI MẮT TRÂU POS12 14
DPS-TH10083 VÒNG BI MẮT TRÂU POS14 14
DPS-TH10084 VÒNG BI MẮT TRÂU POS16 10
DPS-TH10085 VÒNG BI MẮT TRÂU POS18 10
DPS-TH10086 VÒNG BI MẮT TRÂU POS20 8
DPS-TH10087 VÒNG BI MẮT TRÂU POS22 8
DPS-TH10088 VÒNG BI MẮT TRÂU POS25 10
DPS-TH10089 VÒNG BI MẮT TRÂU POS30 10
DPS-TH10124 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS6 12
DPS-TH10125 VÒNG BI MẮT TRÂU POS8 11
DPS-TH10407 VÒNG BI MẮT TRÂU POS20-L 10
DPS-TH10408 VÒNG BI MẮT TRÂU PHS20-L 10
DPS-TH10427 VÒNG BI MẮT TRÂU POS10L 10
DPS-TH10090 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST35R 10
DPS-TH10126 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST6R 10
DPS-TH10127 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST8R 10
DPS-TH10128 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST10R 15
DPS-TH10129 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST12R 10
DPS-TH10130 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST15R 10
DPS-TH10131 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST17R 10
DPS-TH10132 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST20R 9
DPS-TH10133 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST25R 10
DPS-TH10029 BẠC ĐẠN TRƯỢT FBW3590XR-300L 2
DPS-TH10005 BẠC ĐẠN TRƯỢT FBL56H+711L 1
DPS-TH10091 BẠC ĐẠN SB12 10
DPS-TH10138 BẠC ĐẠN SB15 10
DPS-TH10139 BẠC ĐẠN SB20 10
DPS-TH10140 BẠC ĐẠN SB22 10
DPS-TH10141 BẠC ĐẠN SB25 10
DPS-TH10142 BẠC ĐẠN SB30 5
DPS-TH10143 BẠC ĐẠN SB35 5
DPS-TH10145 BẠC ĐẠN SB45 5
DPS-TH10150 BẠC ĐẠN SB70 2
DPS-TH10112 BẠC ĐẠN CAM CF24-1UU-A 10
DPS-TH10113 BẠC ĐẠN CAM CF30UU-A 10
DPS-TH10114 BẠC ĐẠN CAM CF30-1UU-A 10
DPS-TH10115 BẠC ĐẠN CAM CF30-2UU-A 10
DPS-TH10116 Ổ ĐŨA BI LM35UU 40
DPS-TH10098 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR20C1SS CT BLOCK 30
DPS-TH10099 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR20R1SS CT BLOCK 17
DPS-TH10100 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR25C1SS CT BLOCK 40
DPS-TH10101 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR25R1SS CT BLOCK 26
DPS-TH10102 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR30C1SS CT BLOCK 30
DPS-TH10103 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR30R1SS CT BLOCK 20
DPS-TH10104 BẠC ĐẠN TRƯỢT HSR35C1SS CT BLOCK 30
DPS-TH10107 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR20-3000LCT7 RAIL 9
DPS-TH10107.2 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR20-1360LCT7 RAIL 1
DPS-TH10108 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR25-3000LCT7 RAIL 14
DPS-TH10109 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR30-3000LCT7 RAIL 15
DPS-TH10110 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR35-3000LCT7 RAIL 10
DPS-TH10134 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST30R 10
DPS-TH10135 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST40R 10
DPS-TH10136 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST45R 10
DPS-TH10137 BẠC ĐẠN ĐŨA NAST50R 10
DPS-TH10144 BẠC ĐẠN SB40 6
DPS-TH10146 BẠC ĐẠN SB50 6
DPS-TH10147 BẠC ĐẠN SB55 6
DPS-TH10148 BẠC ĐẠN SB60 6
DPS-TH10149 BẠC ĐẠN SB65 6
DPS-TH10151 BẠC ĐẠN SB75 2
DPS-TH10152 BẠC ĐẠN SB80 2
DPS-TH10153 BẠC ĐẠN SB85 2
DPS-TH10154 BẠC ĐẠN SB90 2
DPS-TH10155 BẠC ĐẠN SB95 2
DPS-TH10156 BẠC ĐẠN SB100 2
DPS-TH10062 ĐŨA Ổ BI SF4(G'6)-400L 10
DPS-TH10063 ĐŨA Ổ BI SF5(G'6)-500L 10
DPS-TH10064 ĐŨA Ổ BI SF6(G'6)-500L 10
DPS-TH10065 ĐŨA Ổ BI SF8(G'6)-500L 10
DPS-TH10066 ĐŨA Ổ BI SF16(G'6)-2000L 16
DPS-TH10067 ĐŨA Ổ BI SF20(G'6)-2000L 16
DPS-TH10117 ĐŨA Ổ BI SF10(G'6)-1000L 16
DPS-TH10118 ĐŨA Ổ BI SF12(G'6)-1500L 16
DPS-TH10119 ĐŨA Ổ BI SF13(G'6)-1500L 16
DPS-TH10120 ĐŨA Ổ BI SF25(G'6)-2000L 16
DPS-TH10121 ĐŨA Ổ BI SF30(G'6)-2000L 16
DPS-TH10122 ĐŨA Ổ BI SF35(G'6)-2000L 16
DPS-TH10123 ĐŨA Ổ BI SF40(G'6)-2000L 10
DPS-TH10161 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR15-800LCT7 RAIL 2
DPS-TH10453 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR15-275LCT7 RAIL 1
DPS-TH10484 THANH TRƯỢT BẰNG THÉP HSR15-915LCT7 RAIL 1